گرامر انگلیسی از پایه

آموزش گرامر انگلیسی به زبان ساده و مکالمه , با کتاب های interchange

گرامر درس چهارم interchange

Unit 4  I'm not wearing boots!

چنانکه در درس یک گفتیم صفت ملکی کلمه ای است که قبل از اسم

می آید ومالکیت را بیان می کند

1 – هر صيغه صفت ملكي خودش را دارد. اين صفات براي صيغه هاي مختلف به شرح زير هستند:

صيغه هاي مفرد
I -> my (مال من )
You -> your (مال شما)
He -> his (مال او)
She -> her (مال او)


صيغه هاي جمع
We -> our (مال ما)
You -> your (مال شما)
They -> their (مال آنها)  

 

For example:

 

my books   کتابهای من

your books کتابهای شما

his books (کتابهای او( مذکر

her books( کتابهای او( مونث

our books کتابهای ما

your books کتابهای شما

their books کتابهای آنها

 

where is my car?

ماشین من کجاست؟

the book is in my hand.

کتاب در دست من است

her book is interesting.

کتاب ایشان (مونث )جالبه

his car is new.

ماشین ایشان( مذکر) نو است

 

نکته هنگام استفاده از اسمها از s مالکیت استفاده می کنیم

 

For example:

 

Mehdi's hands

دستهای مهدی

Liz's car

ماشین لیزا

Mohsen's books

کتابهای محسن

 is this Mehdi's cat?

آیا این گربه مهدی هست؟

دوستان گلم همیشه با ساختن جمله های ساده مهارت خود رابالا ببرید 

 Colors

 

what are your favorite colors?

رنگ های مورد علاقه شما چیست؟

My favorite colors are blue and pink.

رنگ های مورد علاقه من آبی وصورتی هستند

 

در جمله بالا what به معنی چه یا چه چیز می باشد وکلمه پرسشی می باشد

و are به معنی هستند وفعل کمکی ودر ایجا بعنوان فعل اصلی بکار رفته است

 your وmy صفات ملکی می باشند 

what is her favorite color?

رنگ مورد علاقه او (مونث) چیست؟

her favorite color is red.

رنگ مورد علاقه او مونث قرمز هست

 

در جمله بالا what کلمه پرسشی می باشد is فعل کمکی( در اینجا فعل اصلی)

وher صفت ملکی برای مونث می باشد

what's your father favorite color?

رنگ مورد علا قه پدر شما چیست؟

his favorite color is green. 

رنگ مورد علاقه ایشان سبز است

در جمله بالا

 what's =what is

your و his صفات ملکی می باشد


زمان حال استمراری : 1-برای بیان اعمالی که هم اکنون در حال انجام می باشد

I am watering the flowers now.

من اکنون گلها رو آب می دهم

some one is coming.

یک نفر داره میاد

 

 

2-برای بیان تکرار های غیر عمدی( تکرار های عمدی  مربوط  به زمان حال  ساده اند)

I am always losing my pencil.

من همیشه مدادم رو گم می کنم

 

3- برای بیان آینده نزدیک از حال استمراری وحال ساده استفاده می کنیم

I am going to Tabriz tomorrow.

من فردا تبریز میرم

زمان حال استمراری :   

فرمول :

اسم مصدر(فعل+am/is/are+(ing/+ فاعل یا( ضمایر فاعلی)

طرز منفی وسوال کردن زمان حال استمراری :

برای منفی کردن این زمان کافی است کلمه not  را به مشتقات(Be( am/is/are

اضافه نماییم.

وبرای سوالی کردن آن کافی است جای مشتقات(Be( am/is/are  را با فاعل عوض کنیم

 

For example:

سوالی کردن

you are watching a movie now.

شما حالا فیلم تماشا می کنید

are you watching a movie now?

آیا شما فیلم تماشا می کند حالا؟

 

منفی کردن

I am watching a movie now

حالا من فیلم تماشا می کنم

I am not watching a movie now

من حالا فیلم تماشا نمی کنم

 


I am = I'm

You are = you're

He is = he's

She is = she's

It is = it's 

We are = we're 

You are = you're

They are = they're


I am not = I'm not

you are not = your're not = you are n't

he is not = he's not = he is n't

she is not = she's not = she is n't

we are not = we're not = we are n't

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389ساعت 0:58  توسط mehdi  |