گرامر انگلیسی از پایه

آموزش گرامر انگلیسی به زبان ساده و مکالمه , با کتاب های interchange

گرامر درس سوم 1- interchange

Unit 3  How much is it?

Demonstratives; one . ones

how much is    چقدر است

how much are  چقدر هستند

 اشاره به نزدیک 

this   این

these   اینها

اشاره به دور

that آن

those   آنها

one  برای مفرد

ones برای جمع   

which   کدام

for example :

برای مثال

how much  is this necklace?

قیمت این گردنبند چقدر است؟

how much  is this one?

این یکی چند است؟

how much is that necklace?

قیمت آن گردنبند چقدر است؟

how much is that one?

آن یکی چند است؟

which one?

کدام یکی؟

در جمع

how much are these earring?

قیمت این گوشواره ها چند است؟

how much are these?

اینها چند هستند؟

how much are those earring?

قیمت آن گوشواره ها چند است؟

how much are those?

آنها چند هستند؟

which ones?

کدام یکی ها؟

prices

 

$   علامت دولار

 

$ 42 = forty-two dollars     چهل دو دولار

$ 59.95 = fifty-nine ninety-five

or

 fifty nine dollars and ninety-five cents

پنجاه ونه د.لار و نود پنج سنت

it's forty dollars

چهل دولار است

they are fifty- five dollars

پنجاه و پنج دولار است

ti's $ 25.63 = twenty -five sixty -three

twenty- five dollars

بیست وپنج دولار

sixty- three cents

شست و سه سنت

preference ; comparisons with adjectives

صفت تفضیلی :

هرگاهدر مقایسه بین دو شخص یا دو شیء بخواهیم بیان کنیم که یکی از آنها صفتی را بیش از دیگری دارد, از صفت تفضیلی (برتر) استفاده می کنیم. درزبان فارسی با افزودن پسوند ((تر))به صفت ساده صفت تفضیلی ساخته می شود مانند سفیدتر بهتر وغیره......ولی در زبان انگلیسی به شرح زیر است

  1. در مورد صفات وقیدهایی که یک بخش(سیلاب) تشکیل شده اندو یا به حرف(Y) ختم می شوندکافی است پسوند(er) را به آنها بیافزاییم

برای مثال

easy    آسان    easier   آسانتر

tall    بلند        taller     بلند تر

hard     سخت   harder     سخت تر

busy  مشغول    busier     مشغول تر

earlزود        earlier       زود تر

fast   سریع      faster       سریع تر

همانطور که ملاحظه می نمایید, هنگام افزودن پسوند(er) حرف (y) به (i) تبدیل می شود

۲- در مورد صفات وقیدهایی که دارای دو بخش (سیلاب) یا بیشتر می باشند و یا پسوند(ly) دارند کلمه more را قبل از آنها می آوریم

برای مثال

careful     با دقت      more careful      بادقت تر

beautiful      زیبا     more beautiful       زیباتر

carefully    از روی دقت  more carefully  از روی دقت بیشتر

clearly    اشکارا           more clearly       واضح تر

استثناء. مانند اغلب قواعد گرامری در اینجا نیز تعدادی صفات وقیدها هستند که فرم تفضیلی آنها از قاعده فوق پیروی نمی کند بلکه باید آنها را خارج از قاعده آموخت این استثناء عبارتند از:

good    خوب       better    بهتر

well     خوب        better     بهتر

bad       بد          worse   بد تر

لغات جالب

cotton    نخی         gold         طلا    leather    چرمی 

plastic    پلاستک    silk        ابریشم   silver  نقره   wool    پشمی

for example :

برای مثال

plastic bracelet   دستبند پلاستیکی   gold ring   حلقه طلا  silk tie  کراوات ابریشمی

wool socks  جوراب پشمی  leather jacket  کاپشن چرمی  rubber boots چکمه لاستیکی

     

conversation

مکالمه

look! these jackets are really nice.

نگاه کن این کاپشن ها واقعاً خوبند

which one do you prefer?

کدام یکی را ترجیح می دهی؟

I like the wool one better.

من بیشتر پشمی را دوست دارم

the wool one? why?

چرا پشمی را؟

it looks warmer.

گرم تر بنظر می رسه

well , I like the leather one better.

خوب. من بیشتر چرمی را دوست دارم

it's more stylish than the wool one.

مد اون از پشمی به روز تره

there is no price tag.

برچسب قیمت نداره

Excuse me. how much is this jacket?

ببخشید. قیمت این کاپشن چنده؟

it's $499. would you like to try it one?

اون چهارصدو نود ونه دلار است . شما دوست دارید اون را امتحان کنی؟

Uh, no. that's ok! but thanks anyway

اوه. نه اون خوبه! اما متشکرم به هر حال

you'er welcome.

خواهش می کنم

preference ; comparisons with adjectives

which one do you prefer?

کدام یکی را شما ترجیح می دهی؟

I prefer the leather one.

من چرمی را ترجیح می دهم.

that one is cheaper than the wool one.

او ن یکی از پشمی ارزان تر است.

 .this one is nicer than the wool one

این یکی از پشمی خوب تر است.

which one do you like better/ more?

کدام یکی را شما بیشتر می پسندی؟

I like the leather one better/ more

من چرمی را بیشتر می پسندم

the leather jacket is prettier than the wool one.

کاپشن چرمی از پشمی زیباتر است.

it looks bigger than the wool one.

بنظر می رسه که از پشمی بزرگتر است.

it's more stylish than the wool one.

مد اون از پشمی به روز تر است.

در بالا than به معنی از استفاده شده

useful expressions

the color is prettier.

رنگ اش زیباتر است.

the design is nicer

طراحی اش بهتر است.

the style is more attractive.

طراحی اش جذاب تر است.

the material is better.

جنس اش خوب تر است

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم بهمن 1389ساعت 12:35  توسط mehdi  | 

گرامر درس دو 1- interchange

Unit 2  How do you spend your day

گرامر این درس گرامر درس هشت کتاب زرد است که گفتم

simple present wh- questions with do

هنگام استفاده از کلمه های پرسشیwhat , where و.......... جواب باید کامل داده شود

در بعضی جا ها do هم فعل کمکی است هم فعل اصلی

( بقیه جمله+ فعل اصلی+ فاعل + فعل کمکی + کلمه پرسشی

مثال:

what do you do?

شما چیکار می کنید؟

توضیح در بالا what کلمه پرسشیdo فعل کمکی you ضمیر فاعلی do فعل اصلی می باشد

کلمات پرسشی

what به معنی چه یا چه چیزی

where به معنی کجا

who به معنی چه کسی

whom به معنای چه کسی را

whose به معنی مال چه کسی

when به معنای کی  یا چه موقع

why به معنی چرا

نکته: در زبان انگلیسی محاوره ای و غیر رسمی بخصوص در بین آمریکایی ها کلمه who گاهی به جای whom نیز به کار می رود ولی در نوشته های رسمی باید هر کدام در جایگاه خود بکار برده شود

time expressions

at   در

around   در حدود

early      زود

late    دیر

until      تا

before   پیش از

after    بعد از آن یا پس از آن

on   در

in    در

 

for example :

برای مثال

 

I get up at 10:00 in the morning on weekends 

من آخر هفته در ساعت 10 صبح بیدار می شوم

she gets up at 7:00 in the morning on fridays

او روزهای جمعه ساعت هفت صبح بیدار می شود

I go to bed around ten in the evening  on weeknights

من شبهای هفته حدود ساعت 10 عصر می روم که بخوابم

she leaves work early in the afternoon on weekends

او آخر هفته ها   بعد از ظهر زود از کار خارج می شود

she stays up until midnight on saturdays

اوشنبه ها تا نصف شب بیدار می ماند

I wake up before noon on sundays

من یک شنبه ها قبل از ظهر از خواب بیدار می شوم

 

conversations

 

what do you do?

چیکار می کنید شما؟

I'm a student and I have part- time job

من دانش آموز هستم ویک کار پاره وقت دارم

where do you work?

شما کجا کار می کنید؟

I work in the a restaurant

من در یک رستوران کار می کنم

what does your father do?

پدرت چیکار می کند؟

he is a mechanic

او میکانیک است

where does he work?

او کجا کار می کند؟

he works in the company

او در یک شرکت کار می کند

what's your favorite job?

شغل مورد علاقه شما چیست؟

my favorite job is engineering

شغل مورد علاقه من مهندسی است

how do you like it?

چقدر آن را دوست دارید

I love it

من عاشق آن هستم

what days does she get up early?

چه روزهایی را او صبح زود بیدار می شود؟

she gets up early on weekdays

او روز های هفته زود از خواب بیدار می شود

what are two things you do before 10 in the morning?

دو تا چیزی(کار) که قبل از ساعت 10 انجام می دهید چیست؟

I wash my hands and eat breakfast

من دستها ایم را می شویم و صبحانه می خورم

what does she do anly on fridays?

اوفقط جمعه ها چه کاری انجام می دهد؟

I go out with some friends

من می روم بیرون با تعدادی از دوستانم

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن 1389ساعت 12:30  توسط mehdi  | 

گرامر درس یک interchage -1

  

Unit 1  Please call me Beth.

 Contraction of be

فرم مخفف مشتق be

I am = I'm

You are = you're

He is = he's

She is = she's

It is = it's 

We are = we're 

You are = you're

They are = they're

 John is busy  =  john's busy

توضیح: فرم مخفف بیشتر در محاوره ونوشته های غیر رسمی استفاده می شود و فرم کامل در نوشته های رسمی

 posessive adjective

صفت ملکی

 

 

1 – هر صيغه صفت ملكي خودش را دارد. اين صفات براي صيغه هاي مختلف به شرح زير هستند:

صيغه هاي مفرد
I -> my (مال من )
You -> your (مال شما)
He -> his (مال او)
She -> her (مال او)


صيغه هاي جمع
We -> our (مال ما)
You -> your (مال شما)
They -> their (مال آنها)  

 

statement with be

جمله با مشتق be 

 I'm from iran

من اهل ایران هستم

she's from japan

  او اهل ژاپن است

I'm a new club member

من عضو جدید گروه هستم

it's an exciting city

شهر جالبی هست

they're my classmates

آنها همکلاسی های من هستند

wh -questions with be

 

طرز ساختن پرسش با کلمات پرسشی از جملاتی که مشتقات  be در آنها آمده است

فرمول:

(فاعل +مشتق be + کلمه پرسشی)

جمله خبری         mehdi is in the home.

مهدی در خانه است

برای سوالی کردن جملاتی که فعل to be دارند کافی است جای فعل را با فاعل عوض کنیم وهنگام جواب دادن پاسخ کوتاه بدهیم

     جمله پرسش بله یا خیر    is mehdi in the home?

آیا مهدی در خانه است؟

 پرسش با کلمه پرسشی       where is mehdi?

مهدی کجاست؟

yes / no questions and short answer be

ما همیشه در مواردی که با مشتقات  be یا افعال کمکی مانند can وwill وغیره شروع می شود . پاسخ بلی یا خیر می باشد

ضمناً در پاسخهای کوتاه نباید از فرم مخفف استفاده کنیم

for example:

mehdi is from tabriz    جمله خبری

is mehdi from tabriz?   جمله پرسش بله یا خیر

yes, he is

بله او هست

mehdi is student.

مهدی دانش آموز است

is mehdi student?

آیا مهدی دانش آموز است؟

yes, he is

بله او هست

 they are hungry

آنها گرسنه هستند

are they hungry?

آیا آنها گرسنه هستند؟

yes, they are

بله هستند

   شکل منفی  be     

I am not = I'm not

you are not = your're not = you are n't

he is not = he's not = he is n't

she is not = she's not = she is n't

we are not = we're not = we are n't

conversations

For example:

yes / no questions

 

you are from Dezful.

شما اهل دزفول هستید

are you from Dezful?

آیا شما اهل دزفول هستید؟

yes, I  am  from Dezful.

بله من اهل دزفول هستم

no , I am not from Dezful. 

نه من اهل دزفول نیستم

 

در جمله بالا فعل کمکیare بعنوان فعل اصلی و you بعنوان ضمیر فاعلی استفاده شده . هنگام جواب دادن باید از ضمیر فاعلی مناسب استفاده کنیم چون  ازدوم شخص مفرد استفاده شده واز طرف مقابل باید از I استفاده کنه برای جواب دادن

 

she is from tehran.

او اهل تهرانه

is she from tehran?

آیا او اهل تهرانه؟

yes , she is from tehran.

بله اون اها تهرانه

no, she is not from tehran.

نه او اهل تهران نیست

درجمله بالا is بعنوان فعل اصلی و she ضمیر سو م شخص مفرد برای مونث استفاده شده

 

Mehdi is from Tabriz.

مهدی اهل تبریز است

is mehdi from Tabriz?

آیا مهدی اهل تبریز است؟

Yes, he is from Tabriz.

 بله مهدی اهل تبریز است

No, he is not from Tabriz.

نه مهدی اهل تبریز نیست

در جمله بالا مهدی سوم شخص مفرد است و is بهنوان فعل اصلی بکار رفته ودر جواب از ضمیر  فاعلی مناسبhe مذکر استفاده شده

 

 they are from iran.

آنها اهل ایران هستند

are they from iran?

آیا آنها اهل ایران هستند؟

Yes, they are from iran.

بله آنها اهل ایران هستند

No, they are not from iran

نه آنها اهل ایران نیستند

 

در جمله بالا they به معنی آنها ضمیر فاعلی می باشد.  are بعنوان فعل اصلی جمله بکار رفته

Mehdi and mohsen are from Tabriz.

مهدی و محسن اهل تبریز هستند

are they from Tabriz?

آیا آنها اهل تبریز هستند؟

یا

are mehdi and mohsen from Tabriz?

آیا مهدی و محسن اهل تبریز هستند؟  

 

we are from Japan.

ما اهل ژاپن هستیم

are we from Japan?

آیا ما اهل ژاپن هستیم؟

Yes, we are from Japan.

بله ما اهل ژاپن هستیم

 

در جمله بالا we به معنی ما و ضمیر فاعلی و are بعنوان فعل اصلی جمله بکار رفته است

 

دوستان گل خودم انگلیسی رو نمی توانید در عرض مدت کم یاد بگیرید

چون تکرار وتمرین است که مهارت های شمارو بالا می بره من به تمام

دوستان قول می دم اگه با گرامر ومکالمه های که به عزیزان تو این وب

آموزش میدم رو دنبال کنند در عرض یک سال می تونند خوب مکالمه

کنند


فرمول سوالی کردن با کلمه های پرسشی

سوالی فرمول

    where + to be,( is , are) +ضمیر فاعلی (you , she/he/they)+from?

 

 wh -questions with be

Where are you from?          

اهل کجا هستی؟

I'm from Iran.                                        

من اهل ایران هستم

I'm Iranian.

من ایرانی هستم

Where is she from?

او(مونث) اهل کجاست؟

She's from Seoul.

اواهل سئول هست

Where is he from?

او(مذکر )اهل کجاست

He's from Italy

اواهل ایتالیا هست

Where is your father from?

پدر شما اهل کجاست؟

He is from Pusan.

او اهل پوسان هست

Where is your mother from?

مادرت اهل کجاست؟

She's from Brazil.

او اهل برزیل هست 

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم بهمن 1389ساعت 0:54  توسط mehdi  | 

گرامر درس شانزده interchange

Unit 16  Can she call you later?

subject  pronouns = object pronouns

ضمایر مفعولی = ضمایر فاعلی

I = me

you = you

he = him

she = her

it = it

you = you

they = them

me به من یا مرا

you به شما شما را

hem به او او را

her به او او را

it به آن آنرا

us به ما ما را

them به آنها آنهارا 

 

برای مثال

just give me the number

فقط شماره را به من بدهید

I don't have it

من آن را ندارم

can she call you later?

آیا او می تواند بعداً به شما زنگ بزند؟

give her a call later

من بعداً تماس می گیرم

can I give him a message?

من می توان یک پیام  به او بدهم؟

please leave us a message

لطفاً برای ما پیام بگذارید

please ask hem to call me later

لطفاً به او بگویید بعداً با من تماس بگیرد

verb + to + verb ; would

I'd = I would

همیشه ما بین دو فعل از to استفاده می کنیم

برای مثال

I want to see a movie

من می خواهم  یک فیلم ببینم

I like to play football

من می خواهم فوتبال بازی کنم

 I have to study

من بایستی مطالعه کنم

 I need to stay

من باید بمانم

I have to go

من باید بروم

accept an invitation

 do you like to go out with me tonight?

آیا دوست داریدامشب با هم برویم بیرون؟

yes , I'd love to

بله من دوست دارم

does she like to see a movie with us?

آیا او دوست دارد ببیند فیلم با ما؟

yes, she likes to

بله او دوست دارد

refuseing an invitation and making excuse

 

do you wat to have dinner with me friday?

آیا تو دوست داری روز جمعه با هم نا هار را بخوریم

I'm sorry. I can't .I have to study

من متاسفم. من نمی توانم. من باید مطالعه کنم

sorry. I need to stay home with my brother

متاسفم. من باید خانه بمونم با برادرم

conversation

مکالمه

hello

سلام

Hi. this is mehdi

سلام من مهدی هستم

is vahid there?

آیا وحید آنجاست؟

yes , he is

بله او هست

but he can't come to the phone right now

بله ولی الان نمی تواند بیاد جواب بده؟

 can I give him a message?

آیا من می توان به او یک پیغام بدم؟

please leave us a message

لطفاً برای ما پیغام بگذارید

he is in the shower

او دوش می گیرد

he's in the bed

او خوابیده

he's in the yard

او در حیاط است

he's at work

او سر کار است

he's at mall

او در بازار است

he's at the library

او در کتابخانه است

he's at school

او در مدرسه است

he's on vacation

او در تعطیلات است

he's on trip

او در مسافرت است

 is my father there .please?

آیا پدرم آنجاست؟

yes, he is

بله او هست

can I speak with him?

آیا من می توانم با او صحبت کنم؟

sorry, he con't

متاسفم او نمی تواند

ok. please ask him to call me at home?

خوب. میشه به او بگویید که من در خانه هستم با من تماس بگیره؟

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم بهمن 1389ساعت 16:27  توسط mehdi  | 

گرامر درس پانزده interchange

Unit 15  Where were you born?

  • ۱ - was و were فرم گذشته فعل be هستند
  • 2 - was را برای اول شخص مفرد وسوم شخص مفرد و were را برای بقیه اشخاص به کار می برند

مثال

I was busy

you were busy

he was busy

we were busy

you were busy

they were busy

برای سوالی کردن این جملات کافی است جای was و were را با فاعل عوض کنیم

mehdi was busy

مهدی مشغول بود

was mehdi busy?

آیا مهدی مشغول بود؟

we were busy

ما مشغول بودیم

were we busy?

آیا ما مشغول بودیم؟

برای منفی کردن از not استفاده می کنیم

wasn't = was not

weren't = were not

برای مثال

I was born in iran

من در ایران بدنیا آمده ام

I wasn't born in the U.S

من در آمریکا بدنیا نیامدم

we  were born in the same year

ما در یک سال بدنیا آمده ایم

we weren't born in the same country

ما در یک کشور بدنیا نیامده ایم

she was seventeen

او هفده سال داشت

she wasn't in college

او در کالج نبود

هنگام استفاده از کلمه های پرسشیwhat , where و.......... جواب باید کامل داده شود

what به معنی چه یا چه چیزی

where به معنی کجا

who به معنی چه کسی

whom به معنای چه کسی را

whose به معنی مال چه کسی

when به معنای کی  یا چه موقع

why به معنی چرا

نکته: در زبان انگلیسی محاوره ای و غیر رسمی بخصوص در بین آمریکایی ها کلمه who گاهی به جای whom نیز به کار می رود ولی در نوشته های رسمی باید هر کدام در جایگاه خود بکار برده شود

they were young in 1978

آنها در سال 1978 جوان بودند

were they young in 1978?

آیا آنها در سال1978 جوان بودند؟

when were they young?

کی آنها جوان بودند؟

where were you born?

 توکجا بدنیا آمده ای؟

I was born in iran

من در ایران بدنیا آمده ام

what city were you born?

کدام شهر بدنیا آمده ای؟

I was born in tabriz

من در تبریز بدنیا آمده ام


years

1906  ( nineteen oh six)

1917  (nineteen seventeen)

1999  (nineteen ninety- nine)

2000  ( two thousand)

2010  (twenty ten)

2006  (twenty oh six)

 

wh - questions with did , was , were

 

where did you grow up?

بزرگ شده کجا هستی؟

I grew up in iran

من بزرگ شده ایران هستم

when did you come to japan?

کی به ژاپن آمده ای؟

I came to japan in 1985

من سال 1985 به ژاپن آمده ام

why did you become a hairstylist ?

چرا شما آرایشگر شدید؟

because I needed the money

چون پول نیاز داشتم

how old were you in 1985?

در سال 1985 چند ساله بودی ؟

I was eighteen

من هجده ساله بودم

what was your major in college ?

رشته تو در کالج چه بود؟

it was art

آن هنر بود

how was college?

کالج چطوری بود؟

it was great

آن خیلی خوب بود

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم بهمن 1389ساعت 10:20  توسط mehdi  | 

گرامر درس چهارده interchange

Unit 14  Did you have fun?

زمان گذشته ساده

طرز ساختن زمان گذشته ساده بدینقرار است

زمان گذشته فعل + فاعل

مثال

I studied

I watched

she visited

افعال باقاعده regular verb  فرم گذشته و اسم مفعول یا قسم سوم این افعال با افزودن ed به آخر آنها ساخته می شود

مثال

work- worked- worked

study - studied - studied

watch - watched - watched

نکته در افعالی که در آخر آنها حرف y وجود دارد هنگام افزودن ed اگرحرف ماقبل  آخر بی صدا باشد y به i تبدیل می شود ولی اگر حرف ماقبل آخرصدادار باشد y تغیر نمی کند

study - studied

play   - played

در زبان انگلیسی (vowel) یعنی حروف صدا دار (a,e,i ,o,u) وبقیه حروف (consonant) یعنی حروف بی صدا که بقیه حروف انگلیسی را در بر می گیرد

افعال بی قاعده irregular verbs  فرم گذشته و اسم مفعول این افعال تابع قاعده و قانونی نیست وباید آنها را ازبر کرد

eat  -  ate  -eaten

be ( am /is / are)    -   was ,were  - been

do - did - done

go - went - gone

 

برای سوالی کردن زمان گذشته ساده از کلمه did در ابتدای جمله استفاده می کنیم و فعل را بصورت ساده استفاده می کنیم

(بقیه جمله + فعل بصورت ساده + فاعل + did )

برای مثال

mehdi worked here yesterday

 مهدی دیروز اینجا کار می کرد

did mehdi work here yesterday?

آیا مهدی دیروز اینجا کار می کرد؟

منفی کردن زمان گذشته ساده

بقیه جمله + فعل اصلی + didn't + فاعل

mehdi came here yesterday

مهدی دیروز اینجا آمد

mehdi didn't come here yesterday

مهدی دیروز اینجا نیامد

در هنگام پاسخ کوتاه دادن به سوال از این طریق استفاده می کنیم

did you like tehran?

آیا تهران را دوست داشتید؟

yes, I did

بله

no , I didn't

نخیر

did you  eve visit tabriz?

آیا تبریز را دیدید؟

yes , I did

بله

no , I didn't

نخیر

conversation

did you have a good weekend?

آیا شما آخر هفته خوبی داشتید؟

yes , I did . but I feel alittle tired today

بله. اما امروز یکم احساس خستگی می کنم

really? why?

واقعاً؟ چرا؟

well , on friday I went out in the morning

خوب من در روز صبح جمعه بیرون رفتم

I worked very hard

من به سختی کار کردم

then I cleaned house and shopped.

سپس خانه رو تمیز کردم و خرید کردم

what did you do on sunday?

چیکار انجام دادید روز یک شنبه

I got up very early in the morning

من صبح زود از خواب بیدار شدم

after that I exercised from seven to eight

پس از آن از ساعت هفت تا هشت تمرین کردم

did you watch T.V

آیا تلوزیون تماشا کردی؟

NO, I didn't I only studied for test

نه من فقط برای امتحان مطالعه کردم

I exercised on saturday

من مطالعه کردم روز شنبه

I didn't watch T.V

من تلوزیون تماشا نکردم

I didn't go out

من بیرون نرفتم

I didn't visit my friends

دوستانم را ملاقات نکردم

I didn't work

من کار نکردم

mehdi and I went out for picnic on monday

مهدی ومن روز چهار شنبه به پیک نیک رفتیم

where did you go?

شما کجا رفتید؟

we went north of iran

ما به شمال ایران رفتیم

did you have fun?

آیا به شما خوش گذشت؟

yes, we did. we had great time

بله ما لحظات خوشی داشتیم

did you like it?

آیا آن را دوست داشتید

yes, we liked it alot

بله ما آن را خیلی دوست داشتیم

did you do anything else?

آیا کار دیگری را انجام دادید؟

no, we didn't anything else

نه ما کار دیگری را انجام ندادیم

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم بهمن 1389ساعت 12:18  توسط mehdi  | 

گرامر درس سیزده interchange

Unit 13  You can't miss it.

preposition of place

حروف اضافه

on به معنی در

on the corner of  یعنی در گوشه

across from یعنی در روبروی

next to یعنی در کنار

between یعنی مابین

کاربرد در جملات انگلیسی

برای مثال

there is a restaurant on bahman street

وجود دارد یک رستوران در خیابان بهمن

it's on the corner of bahman and beheshti

آن هست درنبش (خیابان) بهمن و بهشتی

it's across from the park

آن هست روبروی پارک

it's next to the bank

آن هست کنار(بغل) بانک

the library is on the bahman street,

between first and second avenues

کتابخانه هست در خیابان بهمن

مابین خیابان اول و دوم 

giving directions

دادن آدرس در انگلیسی

 

در این قسمت از کلمه پرسشی how استفاده می کنیم وبا همان ساختار

فعل اصلی+ فاعل+ فعل کمکیdo or does +کلمه پرسشی

how do I get to public library?

من چطور بروم به کتابخانه عمومی؟

و هنگام جواب دادن از

walk up یا go up هر دو به معنی برو بالا

walk down یاgo down هر دو به معنی برو پایین

استفاده می کنیم

برای مثال

how do I get to public library?

من چطور بروم به کتابخانه عمومی؟

walk up fifth avenue to 49th street

برو بالا از پنجمین خیابان تا چهل نهمین خیابان

turn left at 49th street

در چهل نهمین خیابان بپیچید سمت چپ

it's on the right

آن هست سمت راست

how do I get to a musem?

چطور من می توانم به موزه بروم؟

go down fourth avenue to fifth street

برو پایین از چهلمین خیابان تا پنجمین خیابان

turn right at fifth street

بپچید سمت راست در چهلمین خیابان

it's on the left

آن هست سمت چپ

بعضی از لغات کار بردی برای این درس

square یعنی میدان

highway یعنی بزرگ راه

alley کوچه

blind alley کوچه بن بست

center مرکز

bridge پل

superhighway اتوبان

avenue خیابان اصلی

street خیابان

go straight مستقیم بروید

the right hand or right side  دست راست

the left hand or left side  دست چپ

turn to the right   سمت راست بروید

turn to the left سمت چپ بروید

give way راه دادن

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم بهمن 1389ساعت 18:27  توسط mehdi  | 

گرامر درس دوازده interchange

Unit 12  What's the matter?

have + noun ; feel + adjective

تعریف  اسم   (noun) : کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص یا اشیاء و غیره بکار می رود

have +اسم

برای مثال

I have a book

من یک کتاب دارم

I have a headache

من سر درد دارم

I have the flu

من انفلوانزا دارم

تعریف صفت

یعنی ویژگی که به چیزی نسبت داده می شود

feel + صفت

برای مثال

I feel better

من احساس خوبی دارم

I feel sick

من احساس مریضی می کنم 

adjective

 

+

fine (well)

خوب

happy

شادی

good (better)

خوب

great

خوب

terrific

فوق العاده

 

-

sick

مریض

sad

ناراحت

bad

بد

awful

بد

terible

بد جوری

conversation

 how do you feel today?

حالت امروز چطوریه؟

I feel fine

احساس خوبی دارم

what about you?

شما چطور؟

I miss iran

من ایران را ترک کردم

I feel  a little homesick

من یکم احساس دلتنگی می کنم

I think I can help you

فکر می کنم می توانم به شما کمک کنم

lets have lunch at that new iranian restaurant

با هم نهار را در رستوران جدید ایرانی بخوریم

that's great idea

فکر خوبی هست

I feel better already

من احساس خوبی پیدا کردم

what' wrong?

مشکل چیه؟

do you have a cold?

آیا شما سرما خورده اید؟

no, I do'nt

نخیر

yes , I have an earache

بله گوشم درد می کند

that's too bad

آن بد هست

I'm sorry to hear that

از شنیدن آن ناراحت شدم

I hope you feel better soon

امیدوارم زود خوب بشوید

I'm exhausted

من خیلی خستم

why are you so tired?

شما چرا خسته هستید؟

I just can't sleep at night

من فقط نی توانم شب بخوابم

I am going to give you some pills

من تعدادی قرص خواهم داد به شما

take one pill every night after dinner

هر شب یک قرص بعد از شام بخورید

don't drink coffee, tea

چای و قهوه نخورید

don't work too hard

 کار سخت زیاد انجام ندهید

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم بهمن 1389ساعت 11:29  توسط mehdi  | 

گرامر درس یازده interchange

Unit 11  What are you going to do?

the future with be going to

این الگو زمانی بکار می رود که فاعل قصد انجام فعل را در زمان آینده دارد

و در مواردی که وقوع فعل صد در صد است

  • فرمول
  • قید زمان + فعل اصلی +going to + فعل کمکیbe + فاعل)    

 

 

I am going to read tomorrow.

من فردا می خوانم

she is going to study next session

او جلسه آینده مطالعه خواهد کرد

mehdi and vahid are going to go to party tonight

مهدی و وحید امشب به میهمانی می روند

my brother is going to have party next month

برادرم ماه آینده میهمانی دارد

 

طرز ساختن فرم سوالی بلی- خیر وپرسش با کلمات پرسشی

        جمله خبری  mehdi is going to read a book tonight

مهدی شب کتاب خواهد خواند

        پرسشی  is mehdi going to read a book tonight?

آیا مهدی امشب کتاب خواهد خواند 

پرسش با کلمه پرسشی    what is mehdi going to read tonight?

مهدی چه چیز خواهد خواند امشب

در پاسخهای کوتاه به سوالاتی که بصورت بلی- خیر می باشند کافی است فقط مشتق be را ذکر کنیم وذکر فعل اصلی صحیح نیست

مثال:

are you going to buy a book next week?

آیا هفته آینده تو کتاب خواهی خرید؟

yes, I am

بله

در منفی از not  استفاده می کنیم

no , I'm not

نخیر

در زبان انگلیسی برای گفتن روزهای تقویم

first - second -third -4th or fourth - 5th  or fifth - 6th or sixth- ,.........

تا سومین روز از      first - second -third

وبعد از آن به آخر عداد th اضافه میکنند

برای دیدن ماه های سال آمریکا پایین را کلیک کنید

اینجا را کلیک کنید

conversation

مکالمه

are you going to do anything exciting this week?

آیا این هفته تو کار جالبی داری که انجام دهی؟

well , I'm going to celebrate my birthday

خوب من روز تولدم را جشن خواهم گرفت

when is your birthday?

تولد شما چه موقع هست؟

it's July eighth - monday

هشتم جولای در روز چهارشنبه

what are you plans?

چه برنامه ای داری؟

my friend mehdi is going to take me to a restaurant

دوستم مهدی من را به رستوران خواهد برد

is he going to order cake?

آیا او کیک سفارش داده است؟

yeah,  and the waiters are probably going to sing happy birthday

بله و احتمالاً پیشخدمتهاخواهند خواند( تولدت مبارک)

its so embarrassing

من که خجالت می کشم

 

where are you going to go for the holiday?

تعطیلات را کجا خواهید رفت؟

we are going to go to mashhad

ما به مشهد خواهیم رفت

where is she going to go?

او به کجا خواهد رفت؟

she is going to go to tehran

او به تهران خواهد رفت

how are you going to get there?

چطوری به آنجا خواهید رفت؟

we're going to drive

ما با رانندگی خواهیم رفت (یعنی با ماشین خودمان خواهیم رفت)

who is going to be there?

چه کسی آنجا خواهد بود؟

my brother is going to be there?

برادرم آنجا خواهد بود

what are you going to do?

آنجا چیکار خواهی کرد؟

I'm going to go to place of pilgrimage

من به زیارت گاه خواهم رفت

when are you going to go?

کی خواهید رفت؟

I'm going to go tomorrow night

من فردا شب خواهم رفت

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم بهمن 1389ساعت 0:32  توسط mehdi  | 

گرامر درس ده interchange

 

Unit 10  I can't ice-skate very well

 

  • در ورزشهایی که در آنها از توپ استفاده می شود  از play
  • در ورزشهایی که آخرشing استفاده می شود ازgo استفاده می کنیم
  • و در ورزشهایی مانند کاراته و یا وشو و............ از do استفاده می کنیم

simple present wh- questions

هنگام استفاده از کلمه های پرسشیwhat , where و.......... جواب باید کامل داده شود

در بعضی جا ها do هم فعل کمکی است هم فعل اصلی

( بقیه جمله+ فعل اصلی+ فاعل + فعل کمکی + کلمه پرسشی

what sports do you play?

تو چه ورزشهایی انجام می دهی

I play football and I go swimming

من فوتبال بازی می کنم و شنا می روم

what به معنی چه یا چه چیزی

where به معنی کجا

who به معنی چه کسی

whom به معنای چه کسی را

whose به معنی مال چه کسی

when به معنای کی  یا چه موقع

why به معنی چرا

نکته: در زبان انگلیسی محاوره ای و غیر رسمی بخصوص در بین آمریکایی ها کلمه who گاهی به جای whom نیز به کار می رود ولی در نوشته های رسمی باید هر کدام در جایگاه خود بکار برده شود

 can for ability

can - بمعنای قادر بودن است یعنی فاعل توانایی انجام کار را دارد

گاهی نیز به معنای آن است که فاعل اجازه ای انجام کاری را دارد

نکته هنگام سوالی کردن وجواب دادن و منفی کردن فعل اصلی نیز بصورت ساده در سوم شخص بکار می رود 

ودر شکل منفی بصورت can't

can not=can't

I can't write poetry

من نمی توانم شعر بنویسم

ودر هنگام سوالی کردن به اول جمله می آید و جمله سوالی می شود

I can write poetry جمله خبری

من می توانم شعر بنویسم

 جمله پرسشی can I write poetry?  

آیا من می توانم شعر بنویسم


conversation

مکالمه

what do you do in your free time?

تو چیکار می کنی در وقت بیکاری؟

I love sports

من عاشق ورش هستم

what sports do like?

چه ورزشهایی را دوست داری؟

basketball, skating, football

بسکتبال و اسکیت و فوتبال

what sport do you play?

چه ورزشی را انجام می دهی؟

I play football

من فوتبال بازی می کنم

who do you play football with?

با چه کسانی فوتبال بازی می کنید؟

with some friends from the park

با تعدادی از دوستانم در پارک

when does your team practic?

کی تیم شما تمرین می کند؟

we practice on friday

ما تمرین می کنیم روز جمعه

what time do you practice on friday?

چه ساعتی روز جمعه شما تمرین می کنید

we start at nine o'clock in the morning

ما در ساعت نه صبح شروع می کنیم

what sport does you brother play?

چه ورزشی را برادر شما انجام می دهد؟

he plays basketball

او بسکتبال بازی می کند

he goes swimming too

او همچنین به شنا می رود

what do your parents think of sports?

نظر خانواده شما در مورد ورزش چه هست؟

they think it's good for us

آنها فکر می کنند که خوب هست برای ما

can for ability

 there is talent show on the sunday

وجود دارد یک  استعداد یابی در یک شنبه

what can I do?

من چه چیز می توانم انجام دهم؟

you can sing very well

شما می توانید بخوبی آواز بخواید

oh! thanks

اوه متشکرم

but you can too

همچنین شما هم می توانید

no, I can't sing at all

نه من نمی توانم به هیچ وجه

but I can play the piano

ولی می توانم پیانو بزنم

mehdi can fix cars

مهدی می تواند اتومبیل ها را تعمیر کند

can mehdi fix cars?

آیا مهدی می تواند اتومبیل ها را تعمیر کند

yes, he can fix cars

بله او می تواند اتومبیل ها را تعمیر کند

she can swim very well.

او می تواند خیلی خوب شنا کند

she can't cook very well.

او نمی تواند خوب غذا بپزد

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن 1389ساعت 12:20  توسط mehdi  | 

گرامر درس نه interchange

Unit 9  Broccoli is good for you

some and any

 

نکته: کلمه some برای تعداد نامشخصی از اسمهای قابل شمارش مانند کتاب و مداد و ..... و برای مقادیر نا مشخصی اسم غیر قابل شمارش بکار می رود

درجملات منفی به جای some از کلمه any استفاده می شود

some وany هر دو در جمله پرسشی به کار می روند

some  به معنای تعدادی و any به معنای هیچ می باشد

for example:

I have some books.

من تعدادی کتاب دارم

I have some money.

من مقداری پول دارم

 تذكر1 : در جمـــلات منفي مي توانيم تركيب not any را حذف كرده و بجاي آنــــها كلمـه ي no را قـرار دهيم . no نيز همــانند some و any هم قبل از اسمهاي قابــــل شمارش جمـع و هم قبــــل از اسمهاي غير قابل شمارش بكار مي رود

تذكر2 : no در جملات مثبت بكار مي رود ولي به جمله مفهوم منفي مي بخشد .

for example:

There are not any pens on the table.

وجود ندارند خودکارهای روی میز

There are no pens on the table.

 وجود ندارند خودکارهای روی میز

I did not drink any milk.

من شیری ننوشیدم

I drank no milk.

من شیری ننوشیدم

پرسش

do you need some pencils?

آیا شما تعدادی مداد نیاز دارید

do you need any pencils?

آیا شما تعدادی مداد نیاز دارید

جمله مثبت

I need some pencils

من تعدادی مداد نیاز دارم

جمله منفی

I don't need any pencils

من به مدادها نیازی ندارم


adverbs of frequency

قیدهای تکرار

always  همیشه

usually  معمولاً

often    اغلب

sometimes  بعضی وقتها

seldom   بندرت

nevre     هرگز

 

قیدهای تکرار یک کلمه ای در جملات پرسشی نیز قبل از فعل اصلی می آیند. در مورد جملاتی که در آنها مشتقات be آمده است نیز هنگام سوالی کردن تنها کافی است فعل را به اول جمله بیاوریم وبقیه جمله را همانطور که هست ذکر کنیم

کلمه ever به معنای هیچوقت فقط در جملات پرسشی می آید ودر جملات خبری مثبت نمی آید محل آن هم مثل قیود تکراریک کلمه بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی است

ever یک قید عمومی است

مثال:

سوالی کردن با فعل  to be یعنی (am /is are)

mehdi is always tired  جمله خبری

مهدی همیشه خسته است

      جمله پرسشی is mehdi always tired?

آیا همیشه مهدی خسته است

در جملاتی که فعل کمکی وجود نداشته باشد از فعل کمکی do یا does استفاده می کنیم 

مثال:

mehdi always studies in the morning  جمله خبری

مهدی هر صبح مطالعه می کند

does mehdi always study in the morning?

آیا مهدی هر روز صبح مطالعه می کند

توضح: همیشه بعد از استفاده از فعل کمکیdoes  فعل اصلی بصورت شکل ساده بکار می رود

 


conversation

مکالمه

what do you need?

تو چه نیاز داریی؟

I need some bread and some fish

من مقداری نان و ماهی نیاز دارم

do we need any meat?

آیا ما مقداری گوشت نیاز داریم؟

we need some meat

ما مقداری نیاز داریم

we don't need any meat

ما نیازی به گوشت نداریم

do we need any soda?

آیا ما نیاز به سودا داریم؟

yes, lets get some soda

بله برویم با هم مقداری سودا بخریم

no, we don't need any

نه ما نیازی نداریم

we need some potatoes

ما مقداری گوجه نیاز داریم

do we need any potatoes?

آیا مقداری گوجه نیاز داریم؟

mehdi needs some new shirts

مهدی تعدادی پیراهن جدید نیاز دارد

does mehdi need some new shirts?

آیا مهدی تعدادی پراهن جدید نیاز دارد؟

mehdi doesn't need any new shirt

مهدی نیازی به پراهن جدید ندارد

mehdi and ali need some apples

مهدی وعلی تعدادی سیب نیاز دارند

they don't need any apples

آنها نیازی به سیب ندارند

do you have any stamps?

آیا تو تعدادی تمبر دارید؟

yes, I do

بله

yes, I have some

بله من تعدادی دارم

no , I don't

نه

no, I don't have any

نه من ندارم

mehdi has some flowers

مهدی تعدادی گل دارد

does mehdi have some flowers?

آیا مهدی تعدادی گل دارد؟

do you ever have cheese for breakfast?

آیا همیشه برای صبحانه پنیر می خورید؟

yes, I always do

بله همیشه

sometimes I do

بله معمولاً

I always do

بله معمولاً

no I never do

نه هرگز

do you ever eat breakfast?

آیا شما همیشه صبحانه می خورید؟

I always eat brakfast

من همیشه صبحانه می خورم

I usually eat breakfast

من معمولاً صبحانه می خورم

I sometimes eat break fast

من معمولاً صبحانه می خورم

I seldom eat breakfast

من بندرت صبحانه می خورم

I never eat brakfast

من هرگز صبحانه نمی خورم

does she ever eat fish for breakfast?

yes, she usually does

بله معمولاً

sometimes she does

بعضی وقتها

she sometime does

بله بعضی وقتها

she always eats fish for breakfast

 او همیشه برای صبحانه ماهی می خورد

she usually eats fish for breakfast

او معمولاً برای صبحانه ماهی می خورد

she sometimes eats fish for breakfast

او بعضی وقتها برای صبحانه ماهی می خورد

she seldom eats fish for breakfast

او بندرت برای صبحانه ماهی می خورد

she never eats fish for breakfast

او هرگز برای صبحانه ماهی نمی خورد  

+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن 1389ساعت 16:44  توسط mehdi  | 

گرامر درس هشت interchange

Unit 8  What do you do?

simple present wh- questions with do

هنگام استفاده از کلمه های پرسشیwhat , where و.......... جواب باید کامل داده شود

در بعضی جا ها do هم فعل کمکی است هم فعل اصلی

( بقیه جمله+ فعل اصلی+ فاعل + فعل کمکی + کلمه پرسشی

مثال:

what do you do?

شما چیکار می کنید؟

توضیح در بالا what کلمه پرسشیdo فعل کمکی you ضمیر فاعلی do فعل اصلی می باشد

کلمات پرسشی

what به معنی چه یا چه چیزی

where به معنی کجا

who به معنی چه کسی

whom به معنای چه کسی را

whose به معنی مال چه کسی

when به معنای کی  یا چه موقع

why به معنی چرا

نکته: در زبان انگلیسی محاوره ای و غیر رسمی بخصوص در بین آمریکایی ها کلمه who گاهی به جای whom نیز به کار می رود ولی در نوشته های رسمی باید هر کدام در جایگاه خود بکار برده شود


adjectives before nouns

 be+ adgective

a police officer's job is streesful

کار پلیس استرس زا هست

adjective + noun

a police has streesful job

پلیس کار استرس زایی دارد

adjective یعنی صفت و noun اسم می باشدوbe هم فعل کمکی(am/ is/ are)

که استفاده صفت را بعد ازفعل کمکی و بعد از اسم را به ما نشان می دهد

conversation

where do you work?

شما کجا کار می کنید

I work in the company

من در شرکت کار می کنم

what do you do?

چکار می کنید؟

I'm engineer

من مهندس هستم

do you have a job?

آیا شما کار دارید

yes, I do

بله

where do you work?

شما کجا کار می کنید؟

I work in a hotel

من در هتل کار می کنم

what do you do?

چکار می کنید

I'm cashier

من صندوق دار هستم

does your brother have  a job?

آیا برادر شما کار دارد؟

yes, he does

بله

where does he work?

او کجا کار می کند؟

He works in the office

او کار می کند در اداره

what does he do there?

او چکار می کند در آنجا؟

He is a manager

او مدیر است

what time do you start work?

چه زمانی کار شما شروع می شود؟

I start work at six in the morning

من شروع میکنم در ساعت شش صبح

when do you finish work?

کی کار تو تمام می شود؟

I finish work at two P.M

کارم در ساعت دو بعد از ظهر تمام می شود

do you have take a break in the afternoon?

آیا شما وقت استراحتی در بعد از ظهر دارید؟

yes, I do

بله

I take lunch break at one P.M

من وقت استراحتی برای نهار دارم در ساعت یک بعد از ظهر

do you like your job?

آیا شما کارتان را دوست دارید

yes , I do

بله

I like it a lot 

من آن را خیلی دوست دارم

what's your brother name?

نام برادر شما چیست؟

his name is MAJID

نام او مجید است

what does Majid do?

مجید چیکار می کند؟

he is a judge

مجید قاضی هست

how does he like it?

چطور دوست دارد کارش را؟

he loves it

او عاشق اون هست

where does he live?

او کجا زندگی می کند

he lives in  the tabriz

او در تبریز زندگی می کند

does MAJID live alone?

آیا مجید تنها زندگی می کند؟

yes, he does

بله

he lives alone

او تنها زندگی می کند

what time does he start work?

ساعت چند کار او شروع می شود

he starts work at seven o' clock in the morning

او کارش در ساعت هفت صبح شروع می شود

when does he finish work?

کی کار او تمام می شود؟

he finishes work at 3 P.M

او تمام می کند در ساعت سه بعد از ظهر

does he watch T.V?

آیا او تلوزیون تماشا می کند

no, he doesn't

نه

do you study english?

آیا شما انگلیسی می خونید؟

yes , I do

بله

I study english every day

من هر روز انگلیسی مطالعه می کنم

+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن 1389ساعت 11:35  توسط mehdi  | 

گرامر درس هفت interchange

Unit 7  Does it have a view?

simple present short answer; how many

پاسخ کوتاه در زمان حال ساده

طرز سوالی کردن زمان حال ساده:

برای سوالی کردن جملات حال ساده ای که در آنها فعل اصلی بکار رفته از افعال کمکی do یا does استفاده می کنیم به این صورت که do و does را در اول جمله آورده. سپس فاعل و پس از آن فعل اصلی را می آوریم

تذکر: باید دقت شود تا در سوم شخص مفرد هنگام سوالی کردن جمله حرف s سوم شخص را از آخر فعل حذف کنیم

for example:

mehdi works in the morning.جمله خبری

مهدی  صبح کار می کند

does mehdi work in the morning?جمله پرسشی

آیا مهدی صبح کار می کند

در مواردی که می خواهیم به پرسشهایی که در زمان حال ساده هستند پاسخ کوتاه بدهیم. حتماً باید از فعل کمکی استفاده کنیم

for example:

do you like coffee?

آیا شما قهوه دوست دارید؟

yes' I likeغلط است

بله من دوست دارم

yes, I do صحیح است

بله من دوست دارم

نکته: در زبان انگلیسی معمول در آمریکا فرم سوالی has به معنی داشتن به صورت does have می باشد یعنی مانند فعل اصلی با آن برخورد می شود

 

for example:

mehdi has a book

does mehdi have a book?

has mehdi a book?

هر دو فرم بالا صحیح است

 

گاهی اوقات فعل do در یک جمله هم فعل کمکی است هم فعل اصلی

for example:

do you do your homeworks carefully?

آیا تو تکالیفت را با دقت انجام می دهید


اسامی قابل شمارش وغیر شمارش:

اسمهایی مانند مداد و کتاب و میز وصندلی و سیب و ........... قابل شمارش

اسمهایی مانند جوهر و آب و هوا و قهوه و و.................. غیر قابل شمارش هستند

ما عموماً نمی توانیم عددی را در مقابل اسامی غیر قابل شمارش بیاوریم. به علاوه این اسامی دارای شکل جمع نیستند

نکته: در موارد خاصی اسامی غیر قابل شمارش همانند اسامی قابل شمارش به کار می روند و بالعکس

for example:

two coffee please

لطفاً دو تا قهوه

که در اینجا منظوراین فرد دو فنجان قهوه است

اسامی مانند cup (فنجان) و slice (تکه) piece (قطعه) اغلب با اسمهای غیر قابل شمارش می آیند مانند یک فنجان قهوه و یک تکه نان و یک قطعه کاغذ

for example:

some chairs

تعدادی صندلی

some furniture

تعدادی اسباب

some tomatoes

مقداری گوجه

some tomate soup

مقداری آش گوجه

some bananas

مقداری موز

some bread

مقداری نان

some orange juice

مقداری آب پرتقال

نکته: کلمه some برای تعداد نامشخصی از اسمهای قابل شمارش مانند کتاب و مداد و ..... و برای مقادیر نا مشخصی اسم غیر قابل شمارش بکار می رود

درجملات منفی به جای some از کلمه any استفاده می شود

some وany هر دو در جمله پرسشی به کار می روند

some  به معنای تعدادی و any به معنای هیچ می باشد


there are

وجود دارند

there is

وجود دارد

for example:

there is a lamp in the living room

وجود دارد یک لامپ در اتاق نشیمن

there is no stove in the kitchen

وجود ندارد اجاق گاز در آشپزخانه

there isn't a stove in the kitchen

وجود ندارد اجاق گاز در آشپز خانه

there are some chairs in the kitchen

وجود دارند چند تا صندلی در آشپز خانه

there are no chairs in the living room

وجود ندارند صندلی ها در آشپزخانه

 there aren't any chairs in the living room

هیچ صندلی در آشپزخانه وجود ندارد

many همراه شکل جمع اسمهای قابل شمارش به کار می رود

How many به معنی چند تا

for example:

How many books

چند تا کتاب

How many eggs

چند تا تخم مرغ

How many lamps

چند تا لامپ

How many shirts

چند تا پیراهن

پرسشی

How many rooms does the apartment have? 

آپارتمان چند تا اتاق دارد؟

it has four rooms

آن چها تا اتاق دارد

How many chairs does the room have?

اتاق چند تا صندلی دارد

it has six chairs

آن شش تا صندلی دارد

How may brothers do you have?

چند تا برادر داری؟

I have two brothers

من دو تا برادر دارم


conversation

Guess what!

حدس بزن

I have a new apartment

من یک آپارتمان تازه دارم

what's it like?

آن چطوریه؟

it's really beautiful

آن واقعاً زیباست

do you live in an apartment?

آیا شما در آپارتمان زندگی می کنید

yes, I do

بله

no I don't

نخیر

does the apartment have view?

آیا آپارتمان شما منظره دارد؟

yes, it does

بله دارد

no it doesn't

نه ندارد

do you live alone?

آیا شما تنها زندگی می کنید؟

yes, I do

بله

does your brother live alone?

آیا برادر شما تنها زندگی می کند؟

yes, he does

بله

does mehdi's home have yard?

آیا خانه مهدی حیاط دارد؟

yes, it does

بله

no it doesn't

نخیر

it's great apartment

آپارتمان زیبایی هست

but I really need some furniture.

اما من نیاز دارم مقداری وسایل

what do you need?

شما چه چیز نیز دارید؟

I don't have a table in the kitchen

 من در آشپز خانه صندلی ندارم

there isn't table in the kitchen

وجود ندارد صندلی در آشپزخانه

I don't have refrigerator

من یخچال ندارم

there isn't refrigerator

وجود ندار یخچال

I have some curtains on the windows

من تعدادی پرده روی پنجره دارم

there are some curtains on the windows

وجود دارند پرده ها روی پنجره ها

there aren't any curtains on the windows

وجود ندارند هیچ پرده های روی پنجره ها

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن 1389ساعت 10:51  توسط mehdi  | 

گرامر درس شش interchange

Unit 6  My sister works downtown.

 

در زمان حال ساده بعد از فاعل یا ضمایر فاعلی فعل را بصورت ساده می آوریم

 

mehdi plays football

مهدی فوتبال بازی می کند

he plays football.

اوفوتبال بازی می کند

و برای سوالی کردن  ازdo یا does استفاده می کنیم

مثال :

does mehdi play football?

آیا مهدی فوتبال بازی می کند؟

does he play football?

آیا او فوتبال بازی می کند؟

توضیح در سوم شخص مفرد یا غایب ازdoes و در بقیه از do استفاده می کنیم 

ضمناً در سوم شخص مفرد از s یا es در آخر فعل استفاده می کنیم ولی هنگامی که جمله را سوالی می کنیم از does استفاده می کنیم s یا es از فعل حذف می شود

 

for example:

I work near here

من نزدیک اینجا کار می کنم

you work near here

شما نزدیک اینجا کار می کنید

she works near hear

او(مونث )در نزدیک اینجا کار می کند

he works near here

او (مذکر )در اینجا کار می کند

we work near here

ما نزدیک اینجا کار می کنیم

they work near hear

آنها نزدیک اینجا کار می کنند

سوالی کردن

do they work near here?

آیا آنها اینجا کار می کنند؟

does he work near here?

آیا او مذکر اینجا کار مکند؟

does mehdi work near here?

آیا مهدی نزدیک اینجا کار می کند؟

منفی کردن

در منفی کردن ازdon't یا ازdoesn't استفاده می کنیم

do not=don't

does not= doesn't

 

for example:

they don't work near here

آنها نزدیک اینجا کار نمی کنند

he doesn't work near here

او نزدیک اینجا کار نمی کند

mehdi doesn't work near here

مهدی نزدیک اینجا کار نمی کند

 

جمله درست کردن با افعال بی قاعده

I have

من دارم

you have

او دارد

she/ he/ it/ has

او یا آن دارد

we have

ما داریم

they have

آنها دارند

I have a book

من کتاب دارم

you have a book

شما کتاب دارید

she has  a book

او مونث کتاب دارد

we have  books

ما کتاب داریم

they have books

آنها کتاب دارند

I go to school

من می روم مدسه

you go to school

شما مدرسه می روید

he goes to school

او مذکر می رود مدرسه

mina goes to school

مینا می رود به مدرسه

my brother goes to school

برادر من می رود مدرسه

they go to school

آنها به مدرسه می روند

I do homework every day

من تکالیفم را هر روز انجام می دهم

you do your homework every day

شما تکالیفتان را هر روز انجام می دهید

she does home work every day

او مونث هرروز تکالیف انجام می دهد

they do their homework every day

آنها هر روز تکالیفشان را انجام می دهند

my sisters do  their homework every day

خواهرهای من هر روز تکالیفشان را انجام می دهند

 


برای گفتن زمان

time expressions

early         زود

late           دیر

every  day       هر روز

on saturday       درشنبه

on sunday        در یک شنبه

on monday     در دوشنبه

on tuesday     در سه شنبه

on wednesday   در چهار شنبه

on thursday      در پنج شنبه

on friday    در جمعه

on weekdays  در روزهای هفته

on weekends در روز های آخر هفته

 در زبان انگلیسی شنبه ویک شنبه weekends

و از دوشنبه تا جمعه weekdays

در بالا on به معنی در است

 in the morning در صبح

in the afternoon در بعد از ظهر

in the evening در عصر 

در بالا in به معنی در است

at nine o'clock  در ساعت نه

at noon  درساعت دوازده ظهر

at night  در شب

at midnight   در ساعت دوازده شب

در بالا at به معنی در است


conversation

مکالمه

do you get up early on weekends?

آیا شما روزهای آخر هفته زود از خواب بیدار می شوید؟

No I get up late

نه من دیر بیدار می شوم

what time do you get up?

ساعت چند بیدار می شوید؟

at noon

دردوازده ظهر

does she get up late?

آیا او( مونث) دیر بیدار می شود؟

what time does she get up?

او ساعت چند بیدار می شود؟

he gets up at six A.m

او در ساعت شش صبح بیدار می شود

what time does she have breakfast?

او در ساعت چند صبحانه می خورد؟

at seven o'clock

در ساعت هفت

How do you go to school?

شما چطور به مدرسه می روید؟

I take the taxi to school

من با تاکسی به مدرسه می روم

How does she go to work?

او چطور به مدرسه می رود

she walks to school

او پیاده به مدرسه می رود

what time do you go home?

شما ساعت چند به خانه می روید؟

I go home at one P.M

من ساعت یک بعد از ظهر به خانه می روم

when do you have english class?

کی شما کلاس زبان دارید؟

I have class on wedesday

من چهار شنبه کلاس زبان دارم

do you see your friends in the evening?

آیا شما عصر دوستان خودتان را می بینید؟

yes' I see them in the evening

بله من عصر آنها را می بینم

do you call your brothers?

آیا شما با برادران  خودتون تماس می گیرید؟

yes' I usually call them

بله من معمولاً با آنها تماس می گیرم

does your brother have computer at home?

آیا برادر شما در خانه کامپیوتر دارد؟

yes' he has computer at home

بله او در خانه کامپیوتر دارد

does he go on the internet at home?

آیا او در خانه می تواند برود به اینترنت؟

yes' he goes on the internet at home

بله او می رود به اینتر نت در خانه

what time does he go to bed?

چه زمانی او می رود که بخوابد؟

he goes to bed at two A.M

او ساعت دو بامداد می رود که بخوابد

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم بهمن 1389ساعت 11:42  توسط mehdi  |